Nasze cele
 
1. Działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, także współuzależnionych. 

2. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, oraz osobom niepełnosprawnym. 

3. Ochrona zdrowia psychicznego ludzi. 

4. Udzielanie pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. 

6. Niesienie pomocy osobom ubogim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, również osobom niepełnosprawnym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym. 

7. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom i osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym. 

8. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży i osób, w tym niepełnosprawnych, uzależnionych lub współuzależnionych. 

9. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zawodowym. 

10. Wspieranie działalności naukowej i sportowej. 

11. Wspieranie rodziny w szczególności dotkniętej uzależnieniem lub przemocą psychiczną lub fizyczną. 

12. Promowanie idei wolontariatu. 

13. Działalność na rzecz rozwoju lecznictwa odwykowego i opieki nad osobami z problemem uzależnienia i współuzależnienia. 

14. Propagowanie integracji międzypokoleniowej.